Przedmiot działalności

Celem działalności Teatru jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz prowadzenie działań promujących Miasto Włocławek w kraju i za granicą.

Przedmiot działalności Teatru reguluje jego statut, natomiast kompetencje określone są w regulaminie organizacyjnym.

Do podstawowych zadań Teatru należy:

  1. realizacja spektakli teatralnych w oparciu o umowy kontraktowe z twórcami (reżyserami, scenografami, muzykami, aktorami),
  2. organizowanie spektakli, koncertów, recitali itp. w oparciu o gotowe produkcje teatrów i indywidualnych wykonawców,
  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką na terenie miasta,
  4. promowanie przy współpracy zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń edukacji teatralnej dzieci i młodzieży,
  5. wspieranie i promowanie amatorskich zespołów teatralnych poprzez organizację spotkań warsztatowych, konsultacji, festiwali i przeglądów,
  6. opieka merytoryczna nad zespołami lub spektaklami amatorskich zespołów teatralnych,
  7. prowadzenie i firmowanie wszelkich form wymiany i współpracy z zagranicą w zakresie kultury teatralnej,
  8. świadczenie poradnictwa w dziedzinie teatralnej,
  9. realizowanie zadań zleconych przez mecenat i innych sponsorów w zakresie działalności kulturalnej.

Teatr może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców Włocławka i realizacji polityki kulturalnej miasta.