Jesteś tutaj: Start / Władze Teatru

Władze Teatru

Dyrektor: Jan Polak

tel.: (54) 231 47 60/61 (wew.: 33)

adres e-mail: dyrekcja@teatrwloclawek.pl

 1. Działalnością Teatru kieruje Dyrektor, który reprezentuje Teatr na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy Głównego Księgowego z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa.
 3. Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Teatru.
 4. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
  1. realizację zadań statutowych i planów działalności Teatru,
  2. gospodarkę finansową Teatru, w tym gospodarowanie mieniem instytucji,
  3. politykę kadrową: zatrudnienie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach personalnych,
  4. odpowiednie warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenia ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Teatru.
 6. Dyrektor w imieniu pracodawcy, którym jest Teatr, wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.
 7. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Teatru kieruje Główny Księgowy lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora Teatru.
 8. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Włocławek.

 

Główny Księgowy: Jolanta Stanny-Jeżewska

tel.: (54) 231 47 60/61 (wew.: 36)

adres e-mail: ksiegowosc@teatrwloclawek.pl

 1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Teatru.
 2. Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowy.
 3. Kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej.
 4. Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.
 5. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
  2. kontrola legalności dokumentów,
  3. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
  4. nadzór nad prawidłowym naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatków, składek ZUS i innych zobowiązań wobec budżetu,
  5. stałe analizowanie przychodów i kosztów Teatru,
  6. przestrzeganie przepisów związanych z finansami Teatru,
  7. cykliczne sporządzanie raportów i przekazywanie Dyrektorowi informacji dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej Teatru,
  8. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.