Majątek i budżet Teatru

Teatr samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury. 

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego.

Dyrektor Teatru ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora.

Źródłami finansowania Teatru są:

  1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,
  2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,
  4. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  6. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
  7. odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.

 Teatr może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z działalnością podstawową, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową Teatru.