Majątek i budżet Teatru

Teatr jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego o osobowości prawnej wpisanej do rejestru instytucji kultury miata Włocławek pod numerem 2/1997.

Teatr samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury. 

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego.

Dyrektor Teatru ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora. Ponadto przedkłada do Urzedu Miasta Włocławek roczny plan merytoryczny.

Źródłami finansowania Teatru są:

  1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,
  2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,
  4. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  6. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
  7. odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.

 Teatr może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z działalnością podstawową, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową Teatru.

 

Majątek Teatru - Stan na 31.12.2014 r.

Siedziba Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku.

Teatr zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 1 717,80 m² położony na terenie działek ewidencyjnych numer: 33/2,34/2 i 41/6 obręb KM 45 przy ul. Wojska Polskiego 13.

Przedmiotową nieruchomość Teatr użytkuje na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania zawartej z Gminą Miasto Włocławek (Akt Notarialny Repertorium A Nr 5450 /2015).

Nazwa

Kwota brutto

Kwota nett

wartości niematerialne i prawne

6.511,22         

0

budynki

210.987,37

196.042,91

urządzenia techniczne do prac biurowych, 

urządzenia techniczne teatralne

53.272,19

2.418,95

środki transportu

72.514,-

0

pozostałe środki trwałe – wyposażenie do prac biurowych,

wyposażenie i sprzęt teatralny

94.863,73

18.309,91

Razem: 438.148,51 216.771,77