Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasto Włocławek, działającą na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423 ze zm.),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
  • oraz Statutu Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku nadanego Uchwałą Nr 68/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008r. (tj. ogłoszony Uchwałą Nr XLII/43/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r.) jak równiez w oparciu o akt o utworzeniu.

 

Organizatorem Teatru jest Gmina Miasto Włocławek, a Prezydent Miasta Włocławek sprawuje nad nim bezpośredni nadzór.

Teatr podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Teatr uzyskuje osobowość prawną.